25. IDEA SVOBODY V LIT.

 

1. SVOBODA je každé nespoutané bytí z vnějšku neovlivněné a je spojeno s určitou vnitřní schopností sebeurčení.

-          absolutní sv. neexistuje - člověk je ovlivňován vnějším prostředím (spol., pol., přírodními podmínkami, dobou)

-          sv. = pojem svobodného jednání a rozhodování člověka

       = možnost jednat podle vlastní vůle

-          mluvíme-li o sv. člověka, týká se to vždy svobody rozhodování a jednání

-          Spinoza chápal svobodu jako poznanou nutnost

 

-          2 pojetí sv.: a) fatalismus - lidé nemohou nic dělat, nýbrž jen trpně přijímat osud (fatum)

                 b) voluntarismus - naproti tomu existují názory,

  že v dějinách rozhoduje pouze naše vůle (z lat. voluntas), že

  neexistuje objektivní, na naší vůli nezávislá nutnost

 

2. ANTIKA

-          člověk sv. neměl, byl determinován osudem, kt. podstatně omezoval jejich svobodnou vůli - tomu se snažil čelit (Paris, Král Oidipus: osud, že zabije otce a ožení se s vlastní matkou)

-          Homérské eposy -> potřebovali jistotu, řád, kt. nacházeli v osudu, jenž je neměnný

-          řecké drama: Aischylos Oresteia, Elektra, Sofokles Král Oidipus, Antigona, Euripides Medeia (jednala pod vlivem svého citu - největší sv.)

 

3. STŘEDOVĚK

-          život člověka byl naprosto závislí na boží vůli

-          společenský řád byl podle představ křesťanské nauky dán Bohem, proto je nezměnitelný a člověk se mu musí podřídit -> "trojí lid" - šlechta, poddaní, lid; nebyla šance postoupit do jiného stavu (narodil-li se někdo v chudobě, stalo se tak z boží vůle a za pozemské strádání ho čeká odměna po smrti

-          hlavně žáci nabourávali tento systém a některé náb. motivy pojímali humorně -> satiry, Mastičkář

-          všechno je zásluha Boha, nesnažili se tedy dále rozvíjet své schopnosti

-          nebyl požadavek originality -> podobné náměty, univerzálnost, která se projevovala i v jazyce = latina

 

4. RENESANCE

-          umělecký směr bohatých měšťanů - pro ně byl středem zájmu svobodný člověk

-          pro střední vrstvy sv. znamenala přítěž, člověk nevěděl pro co se má rozhodnout

-          Shakespeare Hamlet -"Být, či nebýt?" chápe složitost svobodného jednání

-          Boccaccio Dekameron

 

 

 

5. ROMANTISMUS muž musel být nešťastný x svoboda v tom, že utíkali do přírody, minulosti

 

6. REALISMUS člověk je determinován dobou a společností; v naturalismu je determinován pudy, biologickými potřebami

 

7. EXISTENCIÁLNÍ POJETÍ SVOBODY

-          jedinec je odsouzený ke svobodě, je absolutně odpovědný za své činy a současně je odpovědný i za druhé: svým jednáním vytváří normu, již požaduje i po druhých, je sám - sv. v tom, že není na nikoho vázán, ale to mu zase přináší starosti, problémy => sv. jim nepomáhá

-          Camus Cizinec - sv. v tom, že zabil, že má možnost se obhajovat

-          Sartre Zeď

 

8. PROBLÉM SVOBODY TVORBY u nás v letech 1948-69

-          básníci, kteří nebyli vydáváni: Oldřich Mikulášek, Karel Šiktanc, Ludvík Kundera x ti, co se přiklonili ke komunismu: Josef Kainar, F.Hrubín, Jan Skácel

-          Záviš Kalandra - jediný básník, kt. byl popraven v procesech v 50.letech

 

1. vlna emigrantů po r.1948: Pavel Tigrid (vydával časopis Svědectví v New Yorku a v Paříži), Ferdinand Peroutka, Jiří Kolář Prométheova játra, Ivan Blatný, Fr.Listopad, Viktor Fišl

- měli větší problémy než emigranti z 2. vlny - přišli do cizí země jako první, USA mělo strach z komunismu, z východních zemí

 

2.vlna po r.1968: próza: E.Hostovský, M.Kundera (Nesnesitelná lehkost bytí - ještě se vyjadřuje k dění v Čechách), J.Škvorecký s manželkou Zdenou Saliverovou, P.Kohout, Arnošt Lustig, Jiří Gruša, Petr Král, Věra Linhartová, Iva Procházková

                  poezie: Jan Vladislav, Ivan Diviš, Antonín Brousek, Ivan Martin Jirous, K.Kryl, Jaroslav Hutka, Vlastimil Třešňák

-          dostali pomoc od emigrantů i od hostitelských zemí, protože ti chápali obsazení naší země jako okupaci

 

- vznikla nakladatelství ve Stockholmu, Paříži, Vídni, Torontu (68 Publishers), New Yorku